Gia đình em có những truyền thống tốt đẹp nào?

Truyền thống gia đình luôn có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lẫn niềm đam mê bóng đá của trẻ. Câu hỏi gia đình em có những truyền thống tốt đẹp nào luôn được sử dụng mỗi khi người ngoài muốn tìm hiểu kỹ về tính cách của trẻ. Gia đình em có những... more →
Posted in: Gia đình

Thông tư hướng dẫn về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao – Phần 5

4. Đối với các tổ chức đang sử dụng các công trình thể thao, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đứng đầu các tổ chức đó lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng... more →
Posted in: Giải trí